කැබිනට් එක.ලංකාවේ ගෙදරකට නැතුවම බැරි ගෘහ භාණ්ඩයක් තමා , කැබිනට් එක.වටිනා ලීයෙන් සාදා , කැටයම් දමා , ඔප දමා , ඇතුළතින් කණ්ණාඩි අල්ලා, සමහර විට තට්ටු දෙකට , තුනට මේවා සාදයි.
වෛවාරණ පිඟන් , කෝප්ප , පීරිසි කෝප්ප , වීදුරු , වයින් ග්ලාස් , තව විසිතුරු දේවල්.  මොනවද නැත්තේ?..
සමහරු මෙයට " වට්නට්" එක කියාද කියයි. Whatnot..  what+not  හරි.. ඒක තමා සුදුසුම වචනය. මොනවද නැත්තේ ?
මේ කැබිනට් එකේ ඇති පිඟන්-කෝප්ප ප්‍රදර්ශනයට පමණයි. කාටවත් ඒවායින් වැඩක් නැත. මගුලකදී.. අවමගුලකදීවත් මේවා එළියට නොගනී.  ප්‍රයෝජනයක් ඇත්තේම නැත.

පාර්ලිමෙන්තුවේ ඇමති මණ්ඩලයටත් " කැබිනට් " එක කියල කියනව.  එයටද " වට්නට් " එක කියනවා නම් මා ඉතා කැමතිය. ඒ මොකද කියනවා නම් ,.. අර්තය ටිකක් විතර එහාට-මෙහාට කරල.. what+not  මොක්කුද නැත්තෙ ?
කුඩුකාරයෝ.. බඩුකාරයෝ.. කොමිස් කාරයෝ, මිනීමරුවෝ , වංචාකාරයෝ.. etc... etc..
අපේ ලංකාවේ සහ විශාල රටවල් දෙකක් වන ඉරාණයේ හා පාකිස්තානයේ කැබිනට් වල දිග පළල මෙහෙමයි.
පකිස්තානය
විශාලත්වය 
ව.සැ. 300,000
ජනගහණය 193,000,000
ඇමතිවරු - 17
ඉරාණය
විශාලත්වය
ව.සැ. 637,000
ජනගහණය 77,000,000
ඇමතිවරු - 18
ශ්‍රී ලංකාව
විශාලත්වය
ව.සැ. 25000
ජනගහණය 20,000,000
ඇමතිවරු - 67

( මා මේ දත්තයන් ලබා ගත්තේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන්. )


ලංකාවේ ඇමතිවරු 67 ක් ?  එයාලට නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු 60 ක් පමණ. 
( සමහර අයට නැත )
ඊ ළඟට මෙයාලට ස්ථිර ලේකම්ලා , පුද්ගලික ලේකම්ලා, නිල නිවාස , වාහන , කාර්ය මණ්ඩල , ගොඩනැගිලි , බොඩිගාඩ්ලා-- හප්පා...  සුළු පටුද ?

මේ 67 විහිදෙන ආකාරය අපි බලමු. 
(1 )His Excellency the President Mahinda Rajapaksa

(1) Defence & Urban Development
(2) Finance & Planning
(3) Ports & Highways
(4) Law and Order
(2 )
Hon. Prime Minister D. M. Jayaratne - Buddha Sasana & Religious Affairs
3 Hon. Ratnasiri Wickramanayake- Good Governance & Infrastructure
4 Hon. D. E. W. Gunasekera                Human Resources
5 Hon. Athauda Seneviratne                 Rural Affairs
6 Hon. P. Dayaratne                             Food Security
7 Hon. A. H. M. Fowzie                        Urban Affairs
8 Hon. S. B. Navinne                           Consumer Welfare
9 Hon. Piyasena Gamage                      National Resources
10 Hon. (Prof) Tissa Vitharana             Scientific Affairs
11 Hon. (Dr) Sarath Amunugama         International Monetary 
                                                              Cooperation
12 Hon. Milroy S Fernando                  Social Welfare
13 Hon. Nimal Siripala                         Irrigation & Water-                                                                             Resources Management
14 Hon. Maithreepala Sirisena              Health
15 Hon. Susil Premajayantha                Environment and Renewable                                                                   Energy
16 Hon. Arumugam Thondaman         Livestock and Rural                                                                            Community Development
17 Hon. Dinesh Gunawardena             Water Supply & Drainage
18 Hon. Douglas Devananda              Traditional Industries &                                                                      Small Enterprise                                                                                  Development
19 Hon. A. L. M. Athaullah                 Local Government &                                                                          Provincial Councils
20 Hon. Rishad Bathiyutheen             Industry & Commerce
21 Hon. Wimal Weerawansa              Construction, Engineering                                                                  Services, Housing &                                                                            Common Amenities
22 Hon. Rauff Hakeem                        Justice
23 Hon. Basil Rajapaksa                      Economic Development
24 Hon. Vasudeva Nanayakkara       National Languages and                                                                      Social Integration
25 Hon. S. B. Dissanayake                  Higher Education
26 Hon. (Prof) G.L. Peiris                   External Affairs
27 Hon. W. D. J. Seneviratne              Public Administration &                                                                      Home Affairs
28 Hon. Sumeda G Jayasena              Parliamentary Affairs
29 Hon. Jeevan Kumaranatunga       Postal Services
30 Hon. Pavithra Wanniarachchi       Power and Energy
31 Hon. Anura Priyadarshana Yapa Petroleum Industries
32 Hon. Tissa Karaliyadde                  Child Development and                                                                       Women's Affairs
33 Hon. Gamini Lokuge                     Labour and Labour                                                                               Relations
34 Hon. Bandula Gunawardena          Education
35 Hon. Mahinda Samarasingh            Plantations Industries
36 Hon. Rajitha Senaratne                   Fisheries and Aquatic                                                                            Resource Development
37 Hon. Janaka Bandara Tennakoon -Land and Land Development
38 Hon. Felix Perera                           Social Services
39 Hon. C B Rathnayake                    Private Transport Services
40 Hon. Mahinda Yapa Abeywardena -Agriculture
41 Hon. Keheliya Rambukwel            Mass Media and Information
42 Hon. Kumara Welgama                  Transport
43 Hon. Dullas Alahapperuma            Youth Affairs and Skills                                                                      Development
44 Hon. Johnston Fernando                 Cooperatives and Internal                                                                    Trade
45 Hon. Chandrasiri Gajadeera           Rehabilitation and Prison                                                                    Reforms
46 Hon. Salinda Dissanayake              Indigenous Medicine
47 Hon. Reginold Cooray                    Minor Export Crop                                                                              Promotion
48 Hon. Dilan Perera                           Foreign Employment                                                                            Promotion and Welfare
49 Hon. Jagath Pushpakuma               Coconut Development and                                                                  Janatha State Development
50 Hon. T B Ekanaya                          Culture and the Arts
51 Hon. Mahinda Amaraweera           Disaster Management
52 Hon. Gunaratne Weerakoon           Resettlement
53 Hon. Mervin Sil                              Public Relations and Public                                                                  Affairs
54 Hon. Mahindananada Aluthgamage Sports
55 Hon. Dayasritha Tissera                   State Resources and                                                                           Enterprise Development
56 Hon. Ranjith Siyambal                   Telecommunication and                                                                       Information Technology
57 Hon. Jagath Balasuriya                  National Heritage
58 Hon. Lakshman Senevir                Sugar Industry Development
59 Hon. Navin Dissanaya                   Public Management Reforms
60 Hon. Priyankara Jayaratna                           Civil Aviation
61 Hon. Patali Champika Rnawaka-                 Technology,                                                                           Research and Atomic Energy
62 Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Investment Promotion
63 Hon. Jayaratna Herath                         Botanical Gardens and                                                                         Public Recreation
64 Hon. Duminda Dissanayake                 Education Services 
65 Hon. Gamini Vijith Vijayamuni Zoysa -Wildlife Resources                                                                               Conservation
66 Hon. Basheer Segudawood                    Productivity Promotion
67 Hon.S.M. Chandrasena                          Special Projects  

ඇඟේ ලේ කෝප වෙනව මේක දැක්කම... මගේ පුංචි මොළයට තේරෙන විදියට මේක මේ විදියට අඩු කරන්න බැරිද ?

Urban Development සහ Urban Affairs  දෙකම එකක් කරන්න පුළුවන් නේද ?
Educational Services , Higher Education , Education.. මේ තුනම එකයි නේද ?

Justice සහ Law & Order ?   මේ දෙකත් එකට දාන්න පුළුවන් නේද ?

Social Welfare
Social Services
Public Relations & Consumer Welfare
Food & Nutrition
Human Resources  මේ පහම එකයි නේද ?

Health
Indigenous Medicine  .මේ මොකද්ද අප්පා? කෝ එතකොට පශු වෛද්‍යවරුන්ට ඇමතියෙක්?

Petroleum Industries. ලංකාවෙ පෙට්‍රෝලියම් කොහෙන්ද ? මේක අයින් කරන්න පුළුවන් නේද ?

Good Governance . මේ මොන රෙද්දක්ද ?

ඒ ටිකක් විතරයි. ඉතිරි ටික විග්‍රහ කෙරුවොත් පිස්සු හැදෙයි.

මේ ජම්බෝ කැබිනට් එක අඩු කර , මහජන මුදල් නාස්තිය වලක්වා , ඩී.එස්.ලාගෙ කාලේ ,  ඩඩ්ලිලාගෙ කාලෙ , බණ්ඩාරණායකලාගෙ වගේ මහත්මා දේශපාලනයක් ලංකාවේ ඇති කරන හැටි 2014 අප්‍රේල් කලාපයෙන් බලාපොරොත්තු වන්න.