කාලීන Politics Poems කතා පිටුව Jokes කටට රසට
විචාර Kids' Corner ගීත කතන්දර ලොව වටා පුවත් HOME

ලොව වටා පුවත්

Europe’s First Ever ‘Devol madu Shanthi Karmaya’ and ‘Kiri Ithiraweeme Mangalyaya’ 
යුරෝපීය රටක ප්‍රතම වරට පැවැත්වුනු දෙවොල් මඩු ශාන්ති කර්මය සහ කිරි ඉතිරවීමේ මංගල්‍යය.


An extremely rare and beautiful'' Devol madu shanthi Karmaya'' and '' Kiri Ithiraweeeme Mangalyaya'' was held in London on Sunday the 28th of April. This fantastic showcase was proudly presented by Mr Aththanayaka, London's well known Sri Lankan Dancer and founder of the ''Aththanayaka dance Academy'', who performed on the day. The exciting ceremony in which exorcists eat fire and twirl torches to the accompaniment of drums was a truly unique experience which left the audience awestruck.
http://www.newslanka.net/
  Sent by Tissa Madawala
****************************************
රතන මිතුරු කැල සාඩම්බරයෙන් ඉදිරිපත් කරන සංගීත සාදය - 3 .....2014 ජූනි මස 28 සෙනසුරාදා DUARTE රංග ශාලාවේදී

************************
 WESAK DAY 2014 -MELBOURNE, Australia  
Sri Lankan cultural representation in Melbourne UN Wesak day Wesak Procession - 24.05.2014.in Melbourne City Centre. This was a multinational Buddhist event participated by Australian and Asian origin Buddhists living in Melbourne Australia Sri Lankan participation for Procession Coordinated by Melbourne Wesak Siri committee led by Radio 3ZZZ Sinhala service. Srilankan cultural performances and participation from Keysborough Temple Sinhala and Dhamma schools, Dandenong Temple Dhamma school, Mihindu Childrens Foundation, Hela Mathra Cultural Foundation, parents and well wishes.

 

 Sent by Ananda Gunatilake.